TIN TỨC / SỰ KIỆN

HỘI THẢO CẢI TIẾN BAO BÌ - BAO BÌ VIỆT NAM 2018


Kính mời quý khách tải tài liệu thuyết trình tại đây:

1. Màng EVAL: https://drive.google.com/open?id=1muTZm_mIAicRyLb2eeS_Mhak1KlgTOk3

2. Pallet ECR: https://drive.google.com/open?id=14WBNzIWBfX6eXX6C7P-Ryh3kpPx4jZRB

3. Pallet GPAC: https://drive.google.com/open?id=1S0doBk03Fb6IC17KlGW-kiIvrlAgd1qm

4. L'earth: https://drive.google.com/open?id=19vXHOaWqkG3ne4bln_YrG3wk-MIrapeY

5. PS Food & Beverage: https://drive.google.com/open?id=1-lzmkANRshZx72QUF2baH00_pf0QNEef